Thầy bói đoán mò

Đầu năm, Nana bỏ ra hai ngày đi xem bói ở một nơi xa, lúc về hớn hở nói với Dũng đê tiện: "Ông thầy bói mù cả hai mắt mà cứ luôn miệng nói là trông em đẹp quá".

Dũng đê tiện gật gù nói:

- Ừ, lão ta đúng là... mù thật!

- !!!!!

Theo Cóc đọc số 41, 3/2012