Lê Văn Quý Hoàng: Không muốn mãi ở trong “cái bẫy” an toàn.